Sol·licitud d’Ajuts Individuals de Menjador curs: 2022-2023

Manual d'ús: Com fer la sol·licitud

Pot sol·licitar l’ajut l’alumnat d’educació infantil, primària, secundària i llars d’infants de titularitat del Departament, que no li correspongui el menjador preceptiu (gratuïtat per manca d’oferta educativa en el municipi de residència) matriculats en qualsevol centre educatiu sostingut amb fons públics, d’acord amb els criteris fixats a les bases reguladores.

Termini: Entre 25 d’abril i el 13 de maig de 2022

Les famílies que no presentin la sol·licitud en les dates establertes, podran continuar-les presentant telemàticament però no es garantirà la valoració dins la primera adjudicació prevista al setembre.

a) Procediment ordinari

Adreçat a les persones sol·licitants d’ajut individual de menjador en les següents situacions:

  1. Noves sol·licituds (nou alumne demandant de l’ajut) sempre que no hi hagi un germà/na amb ajut concedit a la convocatòria anterior.
  2. El cas de custòdia compartida per modificar la sol·licitud d’algun progenitor/a.
  3. Famílies que es denegués l’ajut per falta de documentació a la convocatòria anterior.
b) Procediment abreujat (RENOVACIÓ)

Adreçat a les persones sol·licitants d’ajut individual de menjador en les següents situacions:

  1. Modificació en la unitat familiar amb relació a l’anterior convocatòria (naixements, defuncions, separacions amb custòdies no compartides).
  2. No hagin sofert cap modificació en les dades i documentació requerida i presentada a la convocatòria pel curs escolar 2021-2022.
  3. Noves sol·licituds (nou alumne demandant de l’ajut) amb germans que ja van presentar sol·licitud a la convocatòria del curs 2021-2022.